Ostim Teknik Üniversitesi

OSTİM Teknik Üniversitesi Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Aydınlatma Metni

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile “Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla OSTİM Teknik Üniversitesi tarafından hazırlanmıştır.

OSTİM Teknik Üniversitesi tarafından, eğitim öğretimin sürdürülebilmesi maksadıyla Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Mali İşler Daire başkanlığı, Sağlık, Kültür ve Spor Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı, Kütüphane ve Dokümantasyon Müdürlüğü, Hayat Boyu Öğrenme Uygulama ve Araştırma Merkezi, İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi, Basın ve halkla ilişkiler Daire Başkanlığı, Kariyer Planlama ve İş Başı Eğitim Ofisi Koordinatörlüğü, Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü, Fakülte ve Yüksekokul Dekanlıkları/Müdürlükleri ve sekreterlikleri vb. diğer birimler tarafından otomatik veya otomatik olmayan yollarla, sözlü, yazılı veya elektronik olarak toplanan kişisel verileriniz (ad-soyad, baba adı, anne adı, aile bilgileri, doğum tarihi, doğum yeri bilgisi, telefon numarası, adres, telefon, imza, T.C. kimlik no, yabancı kimlik no, pasaport no, elektronik posta adresi, eğitim bilgileri, sağlık bilgileri, kan grubu, IBAN numarası, ziyaret edilen web siteleri, internet trafiği, ırk, etnik köken, milliyet, din, kılık ve kıyafet, dernek ya da sendika üyeliği, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik veriler) eğitim öğretim faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla, ilgili tüm ulusal ve uluslararası mevzuatın izin verdiği ölçüde ve süre ile sınırlı olmak üzere işlenmektedir.

Eğitim binamız içerisindeki giriş kapıları, yemekhane, kafeterya, ziyaretçi bekleme salonu, otopark, güvenlik kulübesi, bina çevresi ve kat koridorlarında bulunan toplam 45 adet güvenlik kamerası vasıtasıyla ve bina güvenliğinin sağlanması amacıyla görüntü kaydı yapılmakta ve kayıt işlemi OSTİM Teknik Üniversitesi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından denetlenmektedir.

Söz konusu kişisel verileriniz, Kanunun 5. maddesinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik ve/veya otomatik olmayan yollarla işlenmektedir. Kişisel verileriniz 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi, Milli Savunma Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü, OSTİM Araştırma, Geliştirme, Kalkınma ve Dayanışma Vakfı ile Vakfın iştiraki olan kurum kuruluşlar, işbirliği yapılan eğitim kuruluşları ve işletmeler ile eğitim öğretim faaliyetleri ile sınırlı olmak üzere paylaşılabilir.

Söz konusu kişisel veriler hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre OSTİM Teknik Üniversitesi’nin 100. Yıl Bulvarı OSTİM OSB Yenimahalle / ANKARA adresine yazılı olarak veya elektronik posta üzerinden info@ostimteknik.edu.tr e-posta adresine iletebilirsiniz. Talebiniz en geç 30 (otuz) gün içerisinde sonuçlandırılacak ve tarafınıza bilgi verilecektir.